Wzgórze Kamionka

Dodane 2018-11-06 08:43:27

Pełen opis produktu/usługi

Wzgórze Kamionka to teren po byłym wysypisku śmieci. W 2011 roku Gmina Chrząstowice uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach którego w tym miejscu zbudowano trasy dydaktyczno – przyrodnicze wraz z infrastrukturą turystyczną. Aby uatrakcyjnić ten teren oraz wykorzystać występującą tam roślinność wydzierżawiono grunty sąsiednie. Opracowano również inwentaryzację przyrodniczą, w której dokonano analizy walorów istniejących tam gatunków roślinnych i potencjalnych oraz wskazano nowe kierunki ciekawych nasadzeń. Wytyczone szlaków dydaktycznych z opisem ciekawych okazów przyrodniczych jest atrakcją zarówno dla mieszkańców gminy Chrząstowice, jak i gości korzystających ze ścieżek rowerowych. Szlaki dydaktyczne służą dzieciom przedszkolnym, młodzieży szkolnej oraz dorosłym, czyli wszystkim tym, którzy mają potrzebę kontaktu z przyrodą i odpoczynku na łonie natury. W ramach projektu pn. „Budowa tras dydaktyczno – przyrodniczych wraz z infrastrukturą turystyczną na wzgórzu Kamionka w Dębiu" wyrównano naturalny teren i uzupełniono wyrwy gruntem rodzimym. Wytyczenie ścieżek polegało na usunięciu drobnych samosiewów z planowanej trasy. Wzdłuż powstałej naturalnej ścieżki nasadzono rośliny, a przy nich wbito w grunt na palikach drewnianych tabliczki informacyjne z opisem danej rośliny. Nie zaburzono jednak naturalnego charakteru wzgórza.

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego ug@chrzastowice.pl
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Gmina Chrząstowice
Miejsce wytwarzania produktu Dębska Kuźnia-Dębie
Telefon zgłaszającego 774219456
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego NIE
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE DOTYCZY

Lokalizacja

CHRZĄSTOWICE
Dębska Kuźnia, Polska

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów