Wojewódzki Festwal Artystyczny "Tobie Polsko"

Dodane 2018-11-07 20:40:17

Pełen opis produktu/usługi

Festiwal Artystycznego "Tobie Polsko". Proponowane wydarzenie wynika z potrzeby kształtowania właściwych postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Festiwal będzie jedna z form nauki o naszej ojczyźnie, o jej dziedzictwie, kulturze i historii. Wychodząc przeciwko migracji młodych ludzi do innych krajów, zmniejszenia zainteresowania naszą ojczyzną, chcemy zaszczepić młodym ludziom od najmłodszych lat ducha patriotyzmu. Pieśniami, wierszami obrazami, chcemy pokazać piękno naszego walecznego kraju, rozbudzić miłość do ojczyzny.  Poprzez organizacje tego zadania chcemy zwiększyć ofertę kulturalna naszego miasta, godnie uczcić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości poprzez państwo polskie, rozbudzić zainteresowania pieśnią patriotyczną, rozbudzić miłość i pasję do kultury, zaszczepić wartości patriotyczne, szacunek do ludzi i kraju.Głównym celem jest przybliżenie oraz szerzenie wartości patriotycznych w naszym regionie. Liczymy na to ze młode pokolenie zrozumie tematykę wojenną oraz znaczenie słowa niepodległość

Informacje dodatkowe

Adres e-mail zgłaszającego akces.ozimek@gmail.com
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgłaszającego Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów "Akces"
Miejsce wytwarzania produktu Ozimek
Telefon zgłaszającego 603127458
Produkt/usługa/wydarzenie jest promowane z wykorzystaniem materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, audycje radiowe) lub elektronicznych: strona internetowa, profile na portalach społecznościowych, inne TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnej historii TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego NIE
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązuje do lokalnego dziedzictwa kulturowego TAK
Produkty są wytwarzane w sposób niemasowy z surowców w 50% pochodzących z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” NIE DOTYCZY
Produkt/usługa/wydarzenie wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji TAK
Produkt/usługa są ogólnie dostępne, a wydarzenia nie są biletowane TAK
Produkt/usługa/wydarzenie nawiązują do specyfiki obszaru opisanej w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” TAK
Produkt/usługa/wydarzenie są zgodne ze zrównoważonym rozwojem NIE WIEM

Lokalizacja

OZIMEK
Wyzwolenia 37

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów